Verkoopvoorwaarden

1.1 Voor alle informatie nodigen wij u uit contact met ons op te nemen per e-mail via het formulier.

SUBJECT

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de voorwaarden die van toepassing zijn op de online reservering en de receptie die beschikbaar zijn bij de receptie van ons hotel.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op het aanbieden, boeken of bestellen van Diensten die worden geleverd door andere websites en/of mobiele applicaties. Wij raden u aan, voordat u een bestelling bevestigt voor Diensten via websites of mobiele applicaties van derden, hun verkoopvoorwaarden te controleren, aangezien ons hotel niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de levering van Diensten die door derden worden aangeboden.

RESERVERING

3.1 Wij bieden een online hotelreserveringsproces via het beveiligde reserveringssysteem "Reservit". Deze is toegankelijk via de website www.la-petite-auberge-bourg-saint-maurice.fr en het tabblad "Boeken".

3.2 Op de site kunnen af en toe commerciële aanbiedingen worden gedaan die alleen beschikbaar zijn op onze website www.la-petite-auberge-bourg-saint-maurice.fr .

3.3 De Klant kiest de Diensten die op de website worden aangeboden en is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de Diensten en de geschiktheid ervan voor zijn/haar behoeften.

3.4 De boeking wordt geacht door de Klant te zijn aanvaard na voltooiing van het boekingsproces.

3.5 De Klant verklaart dat de informatie die hij verstrekt bij het boeken van Diensten waarheidsgetrouw en accuraat is. Ons team behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren van een persoon die frauduleus gebruik maakt van de site of die de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden niet respecteert.

BEVESTIGING VAN DE RESERVERING

4.1 De site bevestigt de ontvangst van de door de Klant gemaakte reservering door het verzenden van een e-mail met (i) het overeenkomstige reserveringsnummer, (ii) een samenvatting van de reservering en in het bijzonder de gereserveerde Diensten, de prijs van de Diensten, de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het geselecteerde tarief, aanvaard door de Klant, (iii) de Algemene Verkoopvoorwaarden, indien van toepassing, informatie met betrekking tot de dienst na verkoop, alsmede het contactadres waar klachten kunnen worden ingediend.

4.2 De reservering wordt geacht definitief te zijn na ontvangst van deze reserveringsbevestiging die ons hotel per e-mail aan de klant heeft gestuurd.

4.3 De duur van het contract tussen de Klant en het hotel is gelijk aan de duur van de logiesdienst die in de reservering is voorzien.

ANNULERING OF WIJZIGING VAN EEN RESERVERING DOOR DE KLANT

5.1 Overeenkomstig artikel L.121-21-8 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, laten de op de Website aangeboden Diensten niet toe het herroepingsrecht uit te oefenen waarin is voorzien in de artikelen L.121-21 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht met betrekking tot op afstand gesloten verkoopovereenkomsten.

5.2 De verkoopvoorwaarden van het geboekte tarief vermelden de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de boeking.

5.3 Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooraf betaalde bedragen vormen een voorschot en kunnen niet worden terugbetaald. Dit zal worden vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief dat ter kennis wordt gebracht van de Klant en door hem wordt aanvaard.

5.4 Sommige commerciële aanbiedingen op de Website bevatten speciale voorwaarden voor het annuleren en wijzigen van de reservering. Deze worden gedetailleerd in de speciale voorwaarden die in de beschrijving van het aanbod zijn opgenomen.

5.5 Tenzij anders vermeld, is annulering of wijziging van een reservering alleen kosteloos mogelijk binnen minimaal 24 uur voor de geplande aankomstdatum, waarna de eerste overnachting verschuldigd is.

5.6 Om een reservering op de Site te wijzigen, moet de gemaakte reservering worden geannuleerd volgens de bovenstaande voorwaarden en moet een nieuwe reservering worden gemaakt.

NO-SHOW EN ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF

6.1 Voor alle boekingen geldt een aankomsttijd tussen 17:00 en 22:00 uur en een vertrektijd van uiterlijk 11:00 uur. De Klant dient vóór 22.00 uur in het hotel aanwezig te zijn of het hotel te verwittigen in geval van verlate aankomst.

6.2 In het geval dat de gereserveerde kamer wordt verlaten na de vereiste check-out tijd (11.00 uur), zal de Klant een extra overnachting in rekening worden gebracht als boete.

6.3 Elke onderbreking van het verblijf vóór de in de reservering vermelde vertrekdatum geeft aanleiding tot de betaling van het volledige bedrag van de reservering.

PRIJS VAN DIENSTEN

7.1 De prijs van de diensten wordt aangegeven op onze website vóór de reservering op de beschrijvende fiche van het aanbod, alsook tijdens de reservering.

7.2 De aangegeven tarieven gelden per kamer, voor het aangegeven aantal personen, volgens de gekozen periode.

7.3 De prijs van elke Dienst wordt aangegeven inclusief alle belastingen, exclusief toeristenbelasting, en met vermelding van het BTW-bedrag dat op de Dienst van toepassing is.

7.4 De Euro is de commerciële valuta van de boeking en de betaling moet in deze valuta worden voldaan.

7.5 De op de website vermelde prijzen kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Alleen de in de reserveringsbevestiging aangegeven prijs is bindend.

BETALING VAN DE PRIJS

8.1 Tenzij anders bepaald, wordt de betaling van de prijs van de Diensten verricht in het Hotel aan het einde van het verblijf. In geval van vooruitbetaling vormen de betaalde bedragen een voorschot en kunnen zij niet aan de Cliënt worden terugbetaald.

8.2 In het geval van een no-show of late annulering die resulteert in een boete nacht, zal de Klant de bankgegevens die op het moment van boeking zal worden gebruikt om de desbetreffende boetes te betalen.

VERBLIJF IN EEN HOTEL

9.1 Ons hotel accepteert huisdieren zolang ze aangelijnd zijn of in een kooi in de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel verblijven. Voor meer informatie over deze voorwaarden wordt de Klant aangeraden rechtstreeks contact met ons op te nemen. Tijdens het gehele verblijf blijft het dier onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. - –

9.2 Tijdens het verblijf verbindt de Klant zich ertoe de aan hem/haar verhuurde ruimte op een redelijke wijze en met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken. Het Hotel kan de Klant vragen het Hotel te verlaten zonder enige schadevergoeding te betalen en het volledige bedrag van de gereserveerde Dienst te betalen, met name in het geval van :
Gedrag dat in strijd is met de openbare zedelijkheid of orde, beschadiging, beschadiging of vandalisme veroorzaakt door de Klant, zijn werknemers of personen voor wie hij verantwoordelijk is, tijdens het verblijf in het Hotel, aan roerende of onroerende goederen, meubilair, decoraties of enige andere vorm van eigendom aanwezig in het Hotel, of aanzienlijke beschadiging veroorzaakt door het (de) dier(en) van de Klant in de kamer.

9.3 Het hotel stelt de Klant wifi internettoegang ter beschikking.
De Klant verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde computermiddelen niet te gebruiken voor frauduleuze of illegale doeleinden, en in het bijzonder geen inbreuk te plegen op de rechten van derden en/of het illegaal downloaden van door het auteursrecht of naburige rechten beschermde werken, zoals gesanctioneerd door artikel L.335-2 van de Code de la Propriété Intellectuelle.

VERPLAATSING - OVERMACHT

10.1 In het geval dat de gereserveerde kamer in ons Hotel niet beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor om de Klant geheel of gedeeltelijk onder te brengen in een Hotel van gelijkwaardige of hogere categorie en met hetzelfde type Diensten. De overdracht zal geheel voor onze rekening zijn, zonder dat het Hotel extra kosten aan de Klant in rekening kan brengen.

10.2 Het Hotel is ontheven van elke aansprakelijkheid voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen in geval van overmacht voor de duur van de overmacht en verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de gevolgen ervan te beperken.

10.3 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder overmacht verstaan elke gebeurtenis of elk feit dat de partijen ten tijde van de boeking redelijkerwijs niet konden voorzien en beheersen ten gevolge van zijn externe, onvoorzienbare en onweerstaanbare aard. Naast de gebeurtenissen die door de Franse rechtbanken worden beschouwd, worden de volgende gebeurtenissen beschouwd als gevallen van overmacht: volledige of gedeeltelijke stakingen, intern of extern aan het Hotel, terrorisme, oorlogen of opstanden, slechte weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van transportmiddelen of bevoorrading om welke reden dan ook, aardbevingen, brand, stormen, overstromingen, waterschade, het uitvallen van het computersysteem waardoor de normale uitoefening van de activiteit door een van de Partijen wordt verlamd.

ALGEMENE BEPALINGEN

11.1 De Algemene Verkoopsvoorwaarden worden regelmatig gewijzigd, met name met het oog op normatieve wijzigingen. De nieuwe Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van hun publicatie op de websites.

Bel nu knop